วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดข้อสอบ las ป.2

ยินดีต้อนรับคุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
hdmi cable
Free-counter-plus.com
hdmi cable


เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ชุด A.doc
สังคม ช่วงชั้น 2.doc
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ชุด B.doc
แบบทดสอบ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ2.doc
แบบทดสอบภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.doc
แบบทดสอบคิดวิเคราะห์ ไทย ป.5.doc
สอบไทย 14- 07-07.doc
ม2ชุด 2.doc
ข้อสอบชุด B.doc
ข้อสอบชุด A.doc
ข้อสอบสังคมช่วงชั้นชุดที่ 2.doc
ป.2.xls
ม2ชุด 1.doc
ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ไทย ป.5.doc

ดาวน์โหลดเอกสารธรุการต่างๆ

สมุดบันทึกความดี।doc
วิเคราะห์ผู้เรียน.doc
ร่องรอยการประเมิน.doc
หลักฐานการจ่ายเครื่องเขียน เสื้อผ้า.doc
หลักฐานการยืมหนังสือเรียนจากห้องสมุด.doc
แบบทดสอบการเขียน.doc
แบบทดสอบการอ่าน.doc
แบบคำขอร้องย้ายแบบสมบูรณ์.doc
รายงานการใช้แหล่งการเรียนรู้.doc
บันทึกเสนอ.doc
บันทึกการใช้แผนการสอน.doc
บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา.doc
บันทึกการแนะแนวนักเรียน – การศึกษาเป็นรายกรณี.doc
บันทึกการให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน.doc
บันทึกความบกพร่องทางคณิตศาสตร์.doc
บันทึกเวรประจำวันของนักเรียน.doc
บันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา.doc
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน.doc
แบบบันทึกการส่งงาน.doc
แบบสอบถามผู้ปกครอง.doc
แบบสรุปโครงการ ปี.doc
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน.doc
แบบสำรวจปัญหาการเรียนของนักเรียน.doc
แบบส่งเสริมการอ่าน.doc
ใบประเมินของผู้สอน (หลังจากงานสำเร็จ).doc
แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครู.doc
แบบเก็บประวัติส่วนตัวนักเรียน.doc
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน.doc
แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้าน.doc
แบบประเมินการเขียน.doc
แบบบันทึกโครงการ “วางทุกงาน อ่านทุกคน”.doc
แบบบันทึกการเยี่ยมห้องเรียน.doc
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม.doc
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์.doc
แบบฝึกหัดภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ.doc
แบบประเมินทักษธการเขียน.doc
บันทึกการเสียสละ.doc
บันทึกการเผยแพร่เอกสาร.doc
ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.doc
ทะเบียนประกวดแข่งขันทางวิชาการ.doc
ทะเบียนนักเรียนเก่ง อ่อน.doc
ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย.doc
ทะเบียนผลิตสื่อและอุปกรณ์.doc
ทะเบียนสื่อ อุปกรณ์.doc .
ทะเบียนภาษาอังกฤษวันละคำ.doc
ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล.doc
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น.doc
ทะเบียนความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน.doc .
กิจกรรมเสนอแนะ.doc .
การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ.doc .
ทะเบียนการอบรมนักเรียน.doc
ทะเบียนการเป็นวิทยากร.doc
ทะเบียนกิจกรรมประจำปี.doc


ทะเบียนกิจกกรมนอกเวลาเรียน।doc
ทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน.doc
ทะเบียนเกีรติบัตร.doc
บันทึกการประชุม.doc
บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน.doc
บันทึกการบริจาคเงินเพื่อส่วนรวม.doc
แบบบันทึกการอ่าน การเขียน.doc
แบบบันทึกการเขียนตามคำบอก.doc
แบบบันทึกการอบรมนักเรียน.doc
แบบบันทึกการฝากเงิน.xls
แบบขอ กพ 7.doc
แบบบันทึกการนิเทศ.doc
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้.doc
แบบบันทึกนักเรียนเก่ง อ่อน.doc
แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านและการเขียน.doc
แผนปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.doc
แบบสรุปการตรวจสุขภาพของนักเรียน.doc
แบบฟอร์มการคัดลายมือ.doc
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์.doc
เอกสารอนุมัติเบิก รร สำรอง.doc
เบิกชดเชย.doc
บันทึกความดี.doc
รายงานโครงการ - กิจกรรม.doc
ทะเบียนสื่อ.doc
ตรวจสอบพัสดุ.pdf
คำสั่ง มอบหมายงาน.doc
รายงานโครงการ-งบประมาณ.doc
สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์.doc
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน.doc
เงินนอกงบประมาณ.doc
หนังสือนำส่งย้ายนักเรียน.doc
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน.doc
สมุดบันทึกความดี.doc
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน.doc

ดาวน์โหลดเกมส์เพื่อการศึกษา

ยินดีต้อนรับครับคุณผู้เยี่ยมชมลำดับที่
hdmi cables
Http://www.free-counter-plus.com
hdmi cables


คาวน์โหลดแบบทดสอบมาตราตัวสะกด

ยินดีต้อนรับครับคุณผู้เยี่ยมชมคนที่
hdmi cable
Free-counter-plus.com
hdmi cable

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน(แม่เกอว).doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน(แม่เกย).doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนคำศัพท์ชวนรู้.doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนคำสุภาพและคำราชาศัพท์.doc
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำยาก.doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนวรรณกรรมไทยให้คุณค่า.doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน(แม่กม).doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน(แม่กบ).doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน(แม่กกา).doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน(แม่กก).doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน(แม่กง).doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน(แม่กด).doc
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน(แม่กน).doc
แบบทดสอบ อังกฤษ ป.pdf

ดาวน์โหลดแผนการสอน 1

ยินดีต้อนรับครับคุณผู้เยี่ยมชมเป็นลำดับที่

Parts Accessories
free-counter-plus.com
Parts Accessories

ดาวน์โหลดข้อสอบnt ป.3

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
hdmi cable
free-counter-plus.com
hdmi cableวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชุดที่ 2

ยินดีด้วยครับคุณผู้เยี่ยมชมลำดับที่
hdmi cable
free-counter-plus.com
hdmi cableดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชุดที่ 1ดาวน์โหลด
แบบฝึกภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชุดที่ 1
ดาวน์โหลดภาพวาดระบายสี อนุบาล